..::: زهره جويا :::.. ravom_sahra


صدای زهره جویا پیوندی فرهنگی است میان ایران، افغانستان و جهان غرب .


ENGLISH


رَوُم صحرا