..::: زهره جويا :::.. the-women-voices-2015


صدای زهره جویا پیوندی فرهنگی است میان ایران، افغانستان و جهان غرب .


ENGLISH


صدای زنان ۱۳۹۴ ، زیم زیم