..::: زهره جويا :::.. man_masto_to_divana


صدای زهره جویا پیوندی فرهنگی است میان ایران، افغانستان و جهان غرب .


ENGLISH


من مستُ تو دیوانه